Opći Uvjeti Poslovanja

I. OPĆE ODREDBE Ovi su opći uvjeti sastavni dio ugovora koji sklapaju putnička agencija Apodos d.o.o., u daljnjem tekstu Apodos odnosno u njeno ime ovlaštena agencija, i putnik koji se prijavljuje za određeni izlet/razgled grada u organizaciji Apodosa. U slučaju da je pojedina odredba u programu uređena drugačije nego u ovim općim uvjetima, vrijede odredbe […]

Opći Uvjeti Poslovanja


I. OPĆE ODREDBE
Ovi su opći uvjeti sastavni dio ugovora koji sklapaju putnička agencija Apodos d.o.o., u daljnjem tekstu Apodos odnosno u njeno ime ovlaštena agencija, i putnik koji se prijavljuje za određeni izlet/razgled grada u organizaciji Apodosa. U slučaju da je pojedina odredba u programu uređena drugačije nego u ovim općim uvjetima, vrijede odredbe navedene u programu.
U slučaju telefonske prodaje, odnosno prodaje preko interneta smatra se da je putnik prihvatio odredbe ovih općih uvjeta onda kada je telefonom odnosno preko interneta rezervirao uslugu.Naručitelj odnosno putnik je svaka osoba koja je napravila valjanu rezervaciju ili kupila/platila izlet/razgled grada.
Ovi opći uvjeti ne vrijede za prodaju izleta u organizaciji drugih ponuđača turističkih gdje Apodos nastupa kao posrednik, pa putnika obvezuju opći uvjeti organizatora.

II. PRIJAVA I UGOVOR
Za izlet/ razgled grada u organizaciji Apodosa putnik se može u prijaviti u Apodosa ili bilo kojoj ovlaštenoj agenciji. Program putovanja vrijedi kao ponuda. Na osnovi ponude putnik se pismeno ili usmeno prijavljuje za odgovarajuće putovanje. Pri prijavi putnik preuzima dokument Apodosa (račun/ulaznicu/ugovor o putovanju) iz kojega su vidljivi svi podaci o naručenom putovanju i dodatnim uslugama kao i raspored plaćanja te mogući ostali dogovori. Putnik je dužan pregledati dokument te ga u slučaju bilo kakvog nesuglasja ili pogreške reklamirati u roku od tri (3) dana nakon izdavanja računa. Ugovor se smatra sklopljenim s plaćanjem računa.
Apodos je u skladu s ugovorom putniku dužan nuditi usluge koje imaju sadržaj i karakteristike kao što je navedeno u ugovoru odnosno programu izleta/razgleda grada te brinuti o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim poslovnim običajima.
Informacije koje putnik dobiva na prijavnom mjestu ne obvezuju Apodos više od navedenog u ugovoru/programu ili ponudi. U slučaju dvojbe važećim se uvijek smatra: pismena ponuda, račun ili ugovor o putovanju, pisana informacija ili pisano objašnjenje

III. CIJENE ARANŽMANA
Cijene izleta/razgleda grada objavljene su u kunama te vrijede od dana objave programa do promjene. Cijene usluga u drugim valutama izračunate su po tečaju važećem na dan objave programa. U cijenu su uračunate usluge, navedene u programu. Za putnika vrijedi cijena na dan sklapanja ugovora/izdavanja računa.

IV. PLAĆANJE
Danom plaćanja smatra se dan kada putnik u Apodosa ili kod ovlaštene agencije izvrši uplatu, odnosno kada Apodos uplatu primi na transakcijski račun.Pravovremeno plaćanje znači potvrđenu rezervaciju. Ako putnik ne plati u dogovorenom roku, to znači otkazivanje putovanja te se logično primjenjuju odredbe o otkazivanju putovanja od strane putnika iz točke IX. ovih Općih ugovora.

Apodos u programu može odrediti da putnik određene usluge, koje će biti obavljene na licu mjesta, plaća njezinu predstavniku (“obvezna doplata na licu mjesta”). U tom slučaju Apodos ne nastupa kao organizator niti kao posrednik, već samo kao informator. U tom slučaju putnik ostvaruje sve reklamacijske zahtjeve isključivo kod izvođača usluge na licu mjesta.
Kada za putnika izlet rezervira ovlaštena turistička agencija, sve odredbe ove točke logično vrijede i za ovlaštenu turističku agenciju.

V. ARANŽMANI KOD KOJIH APODOS NIJE ORGANIZATOR PUTOVANJA
U slučaju da Apodos nije organizator izleta, nastupa u ulozi informatora. U tom slučaju informacije primljene od organizatora putovanja prenosi putniku te mu pomaže pri prijavi za izlet/uslugu. Uvjeti prijave, plaćanja i moguća otkazivanja putovanja u skladu su s važećim uvjetima organizatora putovanja. Na dokumentu Apodosa mora biti naveden organizator putovanja. Smatra se da Apodos aranžmane tog tipa prodaje u tuđe ime i za tuđi račun. Moguće reklamacije putnik uređuje s organizatorom putovanja.

VI. OSIGURANJA I NAKNADA ZA OTKAZIVANJE PUTOVANJA (ODSTUPNINA)
Prilikom rezervacije izleta agencije Apodos putniku će biti ponuđena mogućnost putnog osiguranja koje se može sastojati od: osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja od gubitka i oštećenja prtljage, osiguranja otkaza putovanja te osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama. U slučaju zahtjeva putnika za navedenim osiguranjima ista se mogu dogovoriti u agenciji Apodos ili direktno u nekoj od osiguravajućih kuća. U slučaju ugovaranja osiguranja u agenciji Apodos, agencija sudjeluje kao posrednik.

VII. PROMJENA UGOVORA ILI OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Putnik ima pravo na otkazivanje putovanja i to u poslovnici u kojoj se je prijavio ili izravno na prijavnom mjestu Apodosa. U slučaju kada putnik otkaže putovanje, Apodos ima pravo na naknadu troškova zbog otkazivanja putovanja.
Ako u programu nije drugačije navedeno, vrijede ispod napisani uvjeti otkaza:
– za rezervacije otkazane 8 ili više dana prije realizacije izleta gost ima pravo na cjelokupan povrat uplaćenih sredstava
– za rezervacije otkazane 7 do 2 dana prije realizacije agencija zadržava 30% cijene izleta/razgleda
– za rezervacije otkazane unutar 24 sata prije realizacije agencija zadržava 100% uplaćenog iznosa
– nesudjelovanje bez otkaza (no show) 100% cijene putovanja.

Bez obzira na gore određene troškove otkazivanja isti mogu biti i viši kada to uvjetuju uvjeti organiziranja putovanja, dakle koje Apodosu diktiraju važeći uvjeti prodaje i/ili ih uvjetuju poslovni partneri.

Bez obzira na gore određene troškove, troškovi otkazivanja mogu biti i drugačiji ako tako piše u programu putovanja ili ugovoru.
Visina troška otkazivanja putovanja u slučaju da Apodos nije organizator putovanja određena je općim uvjetima ili drugim aktom organizatora.

VIII. PROMJENA PROGRAMA ILI OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA
Apodos zadržava pravo (i ne odgovara) za promjene dana i vremena odlaska, odnosno za otkazivanje izleta zbog nastupanja više sile kao ( prirodne nesreće i drugi nepredviđeni uzroci na koje Apodos ne može utjecati), bez posebne odštete i prema važećim propisima u putničkom prometu.

IX. REKLAMACIJE
Putnik je dužan na licu mjesta obavijestiti predstavnika Apodosa o nepravilnostima kada do njih dođe. U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu, a putnik nije izvijestio o pogreškama odnosno nepravilnostima, smatra se da se je složio s takvom uslugom i time gubi pravo na kasnije reklamacije.

Putnik može uložiti reklamaciju pismenim putem u roku od dva mjeseca od dana kada je usluga neispravno izvršena, te mora biti utemeljena. Putnik zbog toga mora reklamaciji priložiti odgovarajuće dokaze i/ili odgovarajuću potvrdu o činjeničnom stanju na osnovi kojeg putnik ostvaruje svoj zahtjev.

Apodos dužan je u roku od 7 dana od primitka reklamacije na nju pismeno odgovoriti. Ako je riječ o jednostavnom nedostatku i pogreška nije sporna (odnosno ako putnik nije priložio sve potrebne dokumente u roku potrebnom za njihovo pribavljanje) Apodos je dužan je po primitku potpunog reklamacijskog zahtjeva istome udovoljiti. Ako pogreška nije jednostavna, Apodos je dužan istražiti sve okolnosti koji su do nje dovele. Dok Apodos ne odluči o pritužbi, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudskih ustanova ili davanja informacija javnim glasilima.
Visina je odštete, u slučaju da krivnjom Apodosa nije izveden program ili neke usluge, ograničena visinom uplaćenog iznosa odnosno visinom realne vrijednosti neizvedenih usluga. Ova odredba ne vrijedi u slučaju kada Apodos ima pravo na otkaz izleta/usluge ili promjenu programa u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i zakona.
Bez obzira na uloženu reklamaciju putnik je dužan podmiriti svoje obveze prema računima izdanima za obavljenu uslugu u skladu s rasporedom plaćanja, a moguća se odšteta isplaćuje nakon završenog reklamacijskog postupka na osobni račun putnika.

X. UPOTREBA I ZAŠTITA PODATAKA
Apodos sve dobivene podatke o putnicima čuva u skladu sa Zakonom.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE
U slučaju spora među strankama primjenjuje se nadležan sud u Splitu.

ENGLESKA VERZIJA